diagnoza

Dojrzałość do uczenia się matematyki nie pojawia się w rozwoju dziecka nagle i automatycznie. Jest to procesu, który należy kształtować na etapie przedszkolnym. Dziecko gotowe do uczenia się matematyki, musi być dojrzałe w różnych zakresach myślenia i operacji matematycznych, które bezpośrednio będą decydować
o poziomie i jakości uczenia się matematyki. Edukację matematyczną należy połączyć z intensywnym rozwojem myślenia, kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz ćwiczeniem pewnych umiejętności matematycznych, które należy kształtować, zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole. Dla rozwoju każdego dziecka bardzo ważny jest dobry start w edukacji.

Diagnoza gotowości do nauki matematyki skierowana jest do dzieci wstępujących do szkoły. Umożliwia rozpoznanie tych dzieci, których rozwój funkcji poznawczych oraz kompetencji matematycznych sugeruje prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości trudności w uczeniu się matematyki (w tym dyskalkulii).
Zakres diagnostyczny umożliwia kompleksową diagnozę obszaru sprawności matematycznej badanego dziecka. Pomoce testowe sprawiają, że badanie diagnostyczne zbliżone do jest sytuacji zabawy i czyni je przyjemnym.

W przypadku dzieci przejawiających trudności w uczeniu się bądź ich ryzyko rekomendowane jest zaplanowanie oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych.