bp7

Metoda Feuersteina to trening zwiększania sprawności poznawczej, prowadzący do wzrostu samodzielności w procesach myślowych. Bazą metody Feuersteina
jest przekonanie, że każdy człowiek (bez względu na wiek, status socjoekonomiczny, przejawiane trudności) posiada zdolność do znacznego usprawniania własnych procesów poznawczych oraz uczenia się.

Proces terapeutyczny skoncentrowany jest na tym, co dana osoba chce i jest w stanie osiągnąć, a nie na jej deficytach i ograniczeniach.

Celem terapii jest usprawnianie i poprawa:

 • pamięci
 • koncentracji uwagi
 • myślenia przyczynowo – skutkowego
 • kształtowanie myślenia krytycznego

Terapia skierowana jest do dzieci z następującymi trudnościami poznawczymi:

 • dysleksja
 • dyskalkulia
 • problemy z koncentracją uwagi, nadpobudliwością i impulsywnością (ADHD, ADD)
 • obniżona sprawność intelektualna
 • uogólnione trudności w uczeniu się
 • nieharmonijny rozwój intelektualny
 • trudności związane z zaburzeniami centralnego układu nerwowego
 • trudności wynikające z zaniedbań środowiskowych

Bazą metody Feuersteina jest skuteczne podejście - celem nie jest wykonanie konkretnego zadania a wypracowanie własnej strategii rozwiązania danego problemu. Metoda opiera się na wyposażeniu dziecka w strategie radzenia sobie z wszelkiego typu zadaniami, które mogą pojawić się w jego życiu, a nie tylko
z zadaniami szkolnymi - ukierunkowanie dziecka, aby potrafiło sprawnie myśleć, również poza szkołą.

Metoda umożliwia lepsze rozumienie i zapamiętywanie szkolnych treści, ale uczy również, jak rozwiązywać problemy w życiowych sytuacjach.
Metoda Feuersteina pomaga samodzielnie myśleć i działać.

(źródło: trudnościrozwojowe.pl)