bp1

Terapia pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, które ma na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich negatywnych konsekwencji (np. niska samoocena, niechęć do nauki, zaburzenia koncentracji uwagi).

Terapia pedagogiczna przeznaczona dla dzieci i młodzieży z deficytami w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych, które powodują trudności w opanowaniu umiejętności czytania, pisania oraz w uczeniu się matematyki. Terapia pedagogiczna polega na usprawnianiu zaburzonych funkcji oraz doskonaleniu tych funkcji, które są dobrze rozwinięte.

Terapia pedagogiczna skierowana jest do dzieci:

 • o nieharmonijnym rozwoju
 • z grupy ryzyka dysleksji
 • ze specyficznymi trudnościami w opanowaniu umiejętności czytania i pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)
 • ze specyficznymi trudnościami arytmetycznymi (dyskalkulia)
 • z trudnościami w zakresie nabywania i przyswajania wiedzy
 • o obniżonej sprawności manualnej i grafomotorycznej
 • z zaburzeniami koncentracji uwagi
 • z zaburzeniami orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni
 • z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
 • z zaburzoną lateralizacją

Celem terapii pedagogicznej jest:

 • usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
 • kształtowanie pozytywnych nawyków oraz naukę technik przyswajania wiedzy
 • eliminowanie niekorzystnych efektów niepowodzeń szkolnych, zwłaszcza w zakresie sfery społeczno-emocjonalnej (dziecko zyskuje wiarę we własne możliwości i tworzy pozytywne doświadczenia związane z nauką)
 • stymulowanie rozwoju dziecka

Trudności w uczeniu się mogą pojawić się na każdym etapie edukacji szkolnej. Wskazane jest, aby jak najwcześniej rozpoznać przyczyny trudności w uczeniu się
i je eliminować. Zajęcia mogą odbywać się w formie indywidualnej albo grupowej, uwzględniają potrzeby i możliwości psychomotoryczne dziecka. Efekty terapii zależą od wczesnego wykrycia zaburzeń, systematyczności oraz czasu pracy.

Oferujemy:

 • program terapeutyczny uwzględniający indywidualne możliwości i potrzeby dziecka
 • przyjazną atmosferę pracy
 • różnorodne, atrakcyjne metody pracy